Job type: Voltijds, Stage, Onbepaalde duur

Loading ...

Job content

INFORMATIEBUNDEL

Selectieprocedure

Deskundige aankoop

(niveau B)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen

voor de functie van deskundige aankoop (niveau B) bij de directie

Financiën, Begroting en Aankoop.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen

belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht

geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Waarom zoeken we een nieuwe medewerker?

Als deskundige bij de dienst aankoop, verzekeringen en contractbeheer sta je o.m. in voor de

procedurele opvolging van en ondersteuning bij het aankoopbeheer alsook voor het beheer van

de contracten die de VGC met derden heeft afgesloten.

Wat doe je?

Als deskundige aankoop ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

− Opbouwen en up-to-date houden van kennis inzake de wetgeving overheidsopdrachten.

− Voeren van aankoopprocedures.

− Opstellen van opdrachtdocumenten en offertevragen voor diensten en leveringen, in

samenwerking met interne klanten.

− Verifiëren en controleren van administratieve documenten op vormvereisten, procedures

en regelgeving.

− Beheren van aankoopdossiers.

− Bewaken en opvolgen van gegunde aankoopdossiers.

− Opvolgen van interne procedures voor besluitvorming, contractbeheer …

− Ondersteuning bieden aan interne klanten bij grote en kleine aankoopdossiers.

− Interne en externe klanten informeren over aankoopprocedures, toepassen wetgeving

overheidsopdrachten.

Je draagt bij aan een efficiënte werking van de dienst door:
− actief bij te dragen tot een positieve en collegiale werksfeer.

− actief mee te werken aan een goede werkorganisatie van de dienst.

− actief en constructief deel te nemen aan het werkoverleg.

− afspraken en taakverdelingen correct op te volgen.

− initiatief te nemen.

− actief mee te werken aan een ‘zichzelf verbeterende dienst’ door:

o concepten, werkprocessen en procedures te ontwikkelen en optimaliseren.

o informatie en kennis te ontwikkelen, te benutten en uit te wisselen met collega’s.

Welke competenties zoeken we bij onze nieuwe collega?

Waardegebonden competenties

Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

− dienstbaar zijn

− integer handelen

− betrokken zijn

De selectieprocedure voor

deskundige aankoop (niveau B)

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

− mondeling vaardig zijn

− schriftelijk vaardig zijn

− samenwerken

Omgaan met informatie

− problemen analyseren

− oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

− resultaatgericht werken

− klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

− plannen en organiseren

− taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

− flexibel reageren

− bereid zijn om te leren

− nauwkeurig werken

Wat hebben we jou te bieden?

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Financiën, Begroting en

Aankoop kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor

staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in

deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen

en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop

tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je

driemaandelijks.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie – directie Financiën, Begroting en Aankoop – is centraal

gelegen in de hoofdstad en zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. We bieden je een

boeiende functie aan met ruimte voor initiatief in een informele werksfeer. Je kan rekenen op

een contract van onbepaalde duur, een degelijk salaris en aantrekkelijke

doorgroeimogelijkheden, aangevuld met diverse extralegale voordelen en regelmatige

opleidingsmogelijkheden (intern en extern) en coaching op de werkvloer.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een geïndexeerde jaarwedde tussen 29179,2 EUR

en 42584,88 EUR in de graad B1 (junior).

Dit komt neer op:
  • een geïndexeerde maandwedde (ongehuwd – geen personen ten laste):
o 0 jaar anciënniteit: 2.431,60 EUR bruto of 1.769,64 EUR netto;

o 5 jaar anciënniteit: 2.649,22 EUR bruto of 1.839,16 EUR netto;

o 10 jaar anciënniteit: 2.859,59 EUR bruto of 1.933,05 EUR netto;

o 15 jaar anciënniteit: 3.084,47 EUR bruto of 2.032,17 EUR netto;

Beroepservaring uit de overheidssector wordt volledig meegenomen.

Voltijdse relevante en aantoonbare beroepservaring in de privésector en/of als zelfstandige kan

voor maximaal 10 jaar in rekening worden gebracht bij de salarisvaststelling.

Voor bijkomende loonsimulaties kan je steeds contact opnemen.

Daarnaast kan je intern doorgroeien in je functie naar een hogere graad en loonschaal B2

(senior) en B3 (expert) of een mandaatfunctie opnemen (hoofdboekhouder, thesaurier of

coördinator).

Indicatieve simulatie:
− Een geïndexeerde maandwedde in de graad B2 (senior) met 3 jaar anciënniteit

(ongehuwd – geen personen ten laste): 3.265,83 EUR bruto of 2.108,39 EUR netto.

− Een geïndexeerde maandwedde in de graad B3 (expert) met 6 jaar anciënniteit

(ongehuwd – geen personen ten laste): 4.100,06 EUR bruto of 2.477,72 EUR netto.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:
− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via

een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je

voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met

een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en

telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede

pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een

premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden voor deze functie?

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten

toe te voegen aan je sollicitatie:
− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B

buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt

door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden

vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of

getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het

moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Waaruit bestaat de selectieprocedure?

Je krijgt de kans om je competenties op verschillende manieren aan te tonen. Daarom bestaat

het programma uit twee schriftelijke selectieproeven en een selectiegesprek.

Voorselectie (eventueel)

Je neemt deel aan een eliminerende voorselectie als er meer dan 8 kandidaten inschrijven.

Deze bestaat uit een cv- en motivatiescreening. Interesse, motivatie, ervaring en de specifieke

gevraagde competenties zijn daarbij de selectiecriteria.

Met een score van ten minste 50% slaag je voor de voorselectie. Deze punten tellen niet mee in

de eindbeoordeling van de volledige selectie.

Neem je als VGC-personeelslid deel via interne mobiliteit of bevordering? Dan mag je de

voorselectie overslaan en krijg je rechtstreeks toegang tot de selectieprocedure.

Schriftelijke selectieproeven en selectiegesprek

Als je bent toegelaten tot de selectie, leg je de volgende proeven af:

− Je vult digitale vragenlijsten in rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen

en drijfveren. Kort nadat je hiermee klaar bent, krijg je via e-mail een deelnemersrapport

met je resultaten. De leden van de selectiecommissie krijgen een vergelijkbaar rapport

aangevuld met suggesties voor vragen die aan bod kunnen komen tijdens het

selectiegesprek.

− In een schriftelijke opdracht op maat van deze vacature testen we je niveau- en

functiegebonden competenties.

− Het selectiegesprek is een interview met de selectiecommissie waarbij alle gevraagde

competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele

verwachtingen passen bij deze functie, het team en de organisatie.

Bij elk onderdeel van de selectie kunnen afgevaardigden van de vakorganisaties ACOD, ACV

openbare diensten en VSOA aanwezig zijn als waarnemers.

Wat gebeurt er na het laatste selectiegesprek?

De selectiecommissie bespreekt dan alle kandidaten uit de selectie. De schriftelijke

selectieproeven en het selectiegesprek worden naast elkaar gelegd. Zo toetst de

selectiecommissie af in welke mate de kandidaten de gevraagde competenties beheersen en

passen binnen het team en de organisatie. Ze geven pas dan een score aan elke kandidaat.

Als je ten minste 50% van de punten haalt, ben je geslaagd voor de selectieprocedure. Dan word

je opgenomen in de aanwervingsreserve voor deze functie. Je resultaat van de selectie bepaalt je

rangorde in deze reserve.

De kandidaat die als eerste in de rangorde staat, krijgt de functie aangeboden.

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bekrachtigt de beslissing van de

selectiecommissie en keurt de aanwervingsreserve goed voor 2 jaar. Deze termijn is verlengbaar.

Wat betekent dit concreet?

Als deze functie (of een gelijkaardige functie) binnen de looptijd van de aanwervingsreserve

opnieuw vacant wordt, bieden we deze aan de kandidaat aan die dan het hoogst gerangschikt

is. Als deze persoon de functie weigert, nemen we contact op met de volgende persoon in de

rangorde.

Wie zetelt in de selectiecommissie?

− Voorzitter: Pascal Wiliquet, directeur directie Financiën, Begroting en Aankoop;

plaatsvervanger: Ann Boulangier, adjunct van de directeur directie Financiën, Begroting

en Aankoop;

− Intern jurylid-expert: Ann Boulangier, adjunct van de directeur directie Financiën,

Begroting en Aankoop plaatsvervanger: Mia Decoster, deskundige directie Financiën,

Begroting en Aankoop;

− Extern jurylid: Arnout Wouters, directeur Financiën, ICT, Gebouwen & Facility

management Erasmus hogeschool; plaatsvervanger: Dirk Matthijs, coördinator niet

technische facilitaire diensten Vlaams Parlement;

− Intern jurylid / secretaris: Vanessa Van Damme, deskundige directie Personeel en HRM;

plaatsvervangers: Ilse Driesen, adjunct van de directeur Personeel en HRM; Véronique

Hernet, Hanne Konings, adjunct van de directeur Personeel en HRM; Sabine Verlinden,

adjunct van de directeur Personeel en HRM; adjunct van de directeur Personeel en HRM;

Pieter Luyckx, coördinator Personeel en HRM.

Belangrijke informatie

Wat? Timing of deadline Waar/hoe?

Reageertermijn dinsdag 16 november

2021

Via het registratieformulier:
www.jobsolutions.be/register/9688

Schriftelijke

selectieproeven

woensdag 24

november 2021

Schriftelijke opdracht: in het

administratiehuis van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie, Emile

Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel

ten laatste invullen

op 26 november 2021

Digitale vragenlijsten: na de

schriftelijke opdracht ontvang je een

link naar de vragenlijsten.

Selectiegesprek Vanaf 30 november

2021

In het administratiehuis van de

Vlaamse Gemeenschapscommissie,

Emile Jacqmainlaan 135 te 1000

Brussel.

Beslissing van het College

van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie

die de beslissing van de

selectiecommissie

bekrachtigt

donderdag 16

december 2021 (= een

richtdatum)

Je ontvangt ten laatste drie

werkdagen later schriftelijk de

beslissing via e-mail.

Startdatum (bij voorkeur) maandag 3 januari

2022

Ben je het niet eens met de beslissing van het College?

In dat geval kun je beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Raad van State. Dat kan via

een verzoekschrift tot nietigverklaring of een verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van

het College.

Je richt je verzoekschrift in een aangetekende brief naar de Raad van State binnen 60 dagen

nadat je de e-mail met de beslissing van het College hebt ontvangen.

Griffie afdeling bestuursrechtspraak

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

1040 Brussel

02 234 93 09

Hoe solliciteer je?

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9688 en vul het

registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op dinsdag 16 november

2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden

competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische

gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg

je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas

ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Heb je nog vragen?

Over Wie kan je helpen? Contactgegevens

De selectieprocedure Vanessa Van Damme jobs.vgc@vgc.be of 02 563 06 73

De functie zelf Pascal Wiliquet pascal.wiliquet@vgc.be of

02 563 03 81

De Vlaamse

Gemeenschapscommissie

www.vgc.be

De VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere

wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC

bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en

draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor

diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit

Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en

het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De

Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar

vanuit haar institutionele positionering en haar

bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en

gezondheid.

Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open

Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op

alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse

Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de

stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe

kansen bieden aan mensen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een

assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel

communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend,

dienstverlenend en innoverend op.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale

bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest

wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse

Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of

inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De politieke organen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de Raad en het College. De

Raad is het beraadslagende orgaan en is samengesteld uit de 17 Nederlandstalige leden van het

Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het uitvoerende orgaan is het College, dat bestaat uit de twee

Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen

van het College met raadgevende stem bij.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

De administratie vervult een drievoudige taak voor het College:

  • zij bereidt het beleid voor;
  • zij voert de beslissingen van het College correct en nauwgezet uit;
  • zij evalueert de effecten van het gevoerde beleid.
Organisatiestructuur van de administratie

Directie Financiën, Begroting en Aankoop

De directie Financiën, Begroting en Aankoop fungeert als ondersteunende directie voor het

uitvoeren van alle boekhoudkundige en financiële opdrachten en taken binnen de VGC, voor het

uitvoeren en bewaken van overheidsopdrachten en voor het beheer van niet-persoonsgebonden

verzekeringen. De directie werkt rond meerdere pijlers:
− Boekhouding

− Boekhouding gemeenschapscentra

− Thesaurie

− Begroting

− Financiële Analyses

− Subsidiebeheer

− Contractbeheer

− Vervreemding

− Aankoop

− Verzekeringen

***
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...