Salary: €2.801 a month

Loading ...

Job content

Fedasil kent materiële hulp toe aanverzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de ’NBMV’). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.


Fedasil zoekt een

Deskundige externe contacten (M/V/X)

Voor het opvangcentrum van Gent

Interne/ externe selectie

Referentienummer: 9156-197


Functie

Doel

Je organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden met diverse betrokkenen uit de omgeving van het opvangcentrum. Je informeert buurtbewoners over het algemeen asielbeleid en de werking van het opvangcentrum met als doel het maatschappelijk draagvlak en de integratie van het opvangcentrum in de buurt te vergroten.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 240 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als deskundige externe contacten werk je binnen de dienst Animatie/Buurtwerking, die bestaat uit een zelfsturend team van 3 medewerkers (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).


Inhoud

Individueel:

Je bent verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking en het vrijwilligersbeleid

Je ondersteunt de structurele activiteitenwerking van het team

Je bent verantwoordelijk voor de toeleiding en opvolging van de bewoners naar sport en/of werk en/of opleidingen en/of cultuur

Je bent aanspreekpunt van buurtpartners, en bevordert ook de deelname aan buurtactiviteiten van bewoners

Je start (samen met vrijwilligers) nieuwe projecten op die beantwoorden aan de noden van het centrum

Je bent beschikbaar en bereid om avond- en weekendwerk te doen


Samen met je team:

Je bouwt een netwerk uit van lokale partners en onderhoudt dit door samenwerkingen en overleg (deelname aan buurtcomités).

Je organiseert en coördineert regelmatig activiteiten waarbij de deuren van het opvangcentrum worden opengezet voor buurtbewoners.

Je biedt informatiemateriaal aan. Je organiseert rondleidingen voor scholen en groepen en vertegenwoordigt het centrum bij externe activiteiten.

Je maakt en beheert een jaarlijkse planning en begroting voor buurtwerk.

Je behandelt vragen, klachten en bemerkingen uit de omgeving van het centrum.

Je onderhoudt de website en de sociale media van het opvangcentrum en schrijft de nieuwsbrief.

Je zoekt actief naar vrijwilligers in de omgeving van het opvangcentrum en stuurt deze werking aan.

Je geeft opleidingen aan bewoners met het oog op de bevordering van hun integratie.


Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleegwww.fedasil.be


Diploma en ervaring

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma, bij voorkeur in communicatie of sociaal werk.

Je hebt relevante ervaring in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van partners.

Je hebt ervaring met het organiseren/coördineren van evenementen of projecten


Technische competenties

Vereisten

Je hebt een vlotte pen.

Je bent vertrouwd met het gebruik van sociale media (Facebook, Instagram) en weet hoe een goede post eruit ziet.

Je bent een geboren organisator en houdt van een erg afwisselend en divers takenpakket.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint, …


Troeven

Rondleidingen geven aan groepen schrikt je niet af.

Je spreekt Engels en andere vreemde talen.


Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega’s.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen:Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds vervangingscontract. Er wordt een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Algemeen: de voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week. Je zal tewerkgesteld worden in categorie B: Systeem op basis van uurroosters met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, vroeg, laat en occasioneel weekendwerk.


Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Gent

Rigakaai 41

9000 Gent


Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.801 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.


Voordelen


Categorie B: Systeem op basis van uurroosters met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, vroeg, laat en occasioneel weekendwerk.

Premies voor onregelmatige prestaties

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Mogelijkheden tot diverse opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.


Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan tegen ten laatste op 22/10/2023 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Werken Voor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) model 1 en 2 vragen .

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.


Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV, motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie zal bestaan uit een schriftelijke proef en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau..


Voor bijkomende info, contacteer Jana Landuyt, jana.landuyt@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).


Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.

Solliciteren

Loading ...
Loading ...

Deadline: 18-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...