Loading ...

Job content

02/12/22 deskundige GIS en routingbeheer

Functiebeschrijving

IVAGO


Identificatie van de functie:

Groep / Afdeling :

strategie, ontwikkeling en stroombeheer

Titularis:

Functiebenaming (graad): deskundige GIS en
routingbeheer

(voorheen assistent routingbeheer)

Rapporteert aan: zie rapporteringslijst

Locatie: Proeftuinstraat GENT (of een andere
locatie ingevolge de dienstnoodwendigheden
binnen IVAGO)

Datum update v/d beschrijving: 02/12/2022

Niveau / Functionele loopbaan: B1 - B2 - B3 Versie V0/2

FUNCTIE

Doel van de functie (samengevat: hoofdlijnen, niet exclusief)

Algemeen:
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. Past de visie op samenwerken
binnen IVAGO toe.

Specifiek:
De deskundige GIS en Routingbeheer staat in voor de twee pijlers van de werking van de afdeling
routingbeheer:
(1) het opmaken en onderhouden van het kader van de operationele diensten van Ivago en
(2) het uitbouwen en onderhouden van de technische omgeving hiervoor.

 • Staat verder in voor de opmaak en voortdurende bijsturing van alle ophaal-, veeg- en korvenrondes met
als doel de goede werking van de dienst operaties te verzekeren.
Verzorgt de contacten naar alle interne en externe diensten i.v.m. wegenwerken, infrastructuurwerken,
korvenbeheer, onderhoud van rondes en opmaak van kalenders.
Beantwoordt de interne en externe vragen met betrekking tot ruimtelijke aspecten van de werking van
Ivago
 • Staat ook in voor de uitbouw en het onderhoud van de technische omgeving die deze werking mogelijk
maakt en optimaliseert. Dit omvat de datacollectie, de GIS-infrastructuur en de vereiste analytische
werkmiddelen.

Dimensies (indicatief):

 • Aantal te beheren ophaalroutes:
1. 200+ ophaalrondes huisvuil
2. 20 bedrijfsafval rondes
3. 50-80 afvalkorvenrondes
4. 200 veegrondes
 • Aantal te beheren afvalkorven: +/- 2750
 • Aantal te verwerken wijziging op maandbasis: 20 -
50
 • Aantal te beheren straten: +/- 3000 straten
 • Aantal vergaderingen : 2/week

Resultaatgebieden (gelijke orde van belangrijkheid tenzij anders afgesproken tijdens het
functioneren):


1. Operationeel

Is ervoor verantwoordelijk dat alle diensten van operaties, inzameling en openbare reiniging, steeds
beschikken over een beschrijving van de route die zij dienen te volgen voor het uitvoeren van hun opdracht.
Stelt daarvoor de route samen van de ophaal- en veegrondes van de verschillende afdelingen. Bij het
samenstellen van deze rondes zoekt hij steeds naar een optimale combinatie tussen de uit te voeren

02/12/22 deskundige GIS en routingbeheer

opdrachten enerzijds en de meest economische route inzake afstanden, tijdsbesteding en te verwachten
inzamelgewichten anderzijds.

Verzamelt en beheert alle relevante informatie voor het opmaken van de rondes, zowel bij interne diensten
van IVAGO en externe diensten (politie, verkeerstechnische diensten, dienst mobiliteit e.a.). Hij/zij
vertegenwoordigt IVAGO op externe werkgroepen met betrekking tot de inrichting en beheer van het
openbare domein en de mobiliteit in het werkgebied.

Registreert en interpreteert deze informatie en past de rondes aan indien nodig. Hij/zij rapporteert alle
voorziene en onvoorziene wijzigingen aan de rondes aan de betrokken diensten binnen IVAGO.
Levert de nodige informatie aan voor de correcte opmaak van afvalkranten en kalenders.

Hij/zij geeft ondersteuning aan de planners van de verschillende afdelingen bij het bijsturen van de routes.
Dit houdt o.m. in:

 • Voortdurend aanpassen van de rondes aan de wisselende verkeerssituatie
 • Evalueren en blijven optimaliseren van de verschillende rondes
 • Bijstaan van ploegen in geval van problemen of moeilijkheden op het gebied van mobiliteit en bij
wegenwerken met sterke impact.


Rapporteert alle afwijkingen bij de uitvoering van zijn taak aan de juiste persoon of dienst en dit via de juiste
kanalen. Doet voorstellen tot oplossen van problemen en verbetering. Legt deze voor en voert ze na
afstemming vervolgens uit. Blijft continu geïnformeerd over de situatie van de rondes en maakt de nodige
analyses om deze te optimaliseren.

Analyseert en beantwoordt interne en externe vragen die betrekking hebben op de ruimtelijke aspecten van
de werking van Ivago zowel wat betreft de voorstelling op kaart als de analyse van onderlinge verbanden en
ruimtelijke optimalisatie.

Onderhoudt bovenstaande op een continue procesmatige manier, en weet te onderscheiden wanneer een
aanpassing een projectmatige aanpak vereist. Initieert dit en werkt de opeenvolgende fasen van
voorbereidende analyse, planning, realisatie en uitrol uit in samenwerking met het afdelingshoofd.
Kan tijdens de afwezigheid van het afdelingshoofd routingbeheer hem/haar vervangen.

2. Technisch

Is verantwoordelijk voor het bijhouden van alle ruimtelijke gegevensbronnen nodig en nuttig voor de
operationele opdracht. Onderhoudt hiervoor de nodige contacten en zet uitwisseling met partners op.

Is mee verantwoordelijk voor uitbouw en onderhoud van de Enterprise GIS omgeving waarin de kaarten
worden opgemaakt, geanalyseerd en verspreid. Werkt hiervoor nauw samen met afdelingshoofd, IT
afdeling, en externe leveranciers. Werkt mee aan de continue transitie naar digitale stromen van data en
informatie tot bij de eindgebruiker (web en mobile ontsluiting).

Werkt samen met het afdelingshoofd projecten uit inzake optimalisatie en functionaliteit van de GIS-
omgeving in het kader van de kernopdrachten van de afdeling.Kent de op de medewerkers van IVAGO toepasselijke regelgeving en/of weet waar deze te raadplegen zijn.
Leeft deze zelf na.

Gebruikt de software die in IVAGO nodig is voor de werking.

Continuïteit: Is in het kader van het rechtsbeginsel van de continuïteit van de dienstverlening van IVAGO
inzetbaar binnen IVAGO.BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren


1. Alle ophaal - en veegroutes zijn steeds up to date en ter beschikking van de betrokken diensten.
2. Alle voorziene en onvoorziene wijzigingen worden tijdig en correct verwerkt

02/12/22 deskundige GIS en routingbeheer

3. De betrokken diensten zijn steeds op de hoogte van de uitgevoerde wijzigingen
4. Is steeds beschikbaar binnen de voorziene arbeidstijd
5. Geen klachten van interne klanten
6. Stipte behandeling van vragen met betrekking tot (o.a.) afvalkalenders.


Competenties:

 • Jobkennis
Kan vlot werken met de MS Office pakketten, vooral Excel. Leert de voor de functie noodzakelijke en nuttige
software aan.
Kan op een vlotte en correcte wijze een planning opmaken.
Heeft een sterk analytisch vermogen.
Heeft een basiskennis statistiek.
Heeft een goede kennis van het grondgebied van IVAGO.

 • Resultaatgerichtheid
Staat open voor veranderingen en/of nieuwigheden binnen de functie, is bereid de nodige inspanningen te
leveren om deze aan te leren en vervolgens toe te passen. Is bereid tot wijzigingen van de gebruikte
methode, werkwijze, afspraken, …
Is innovatief, denkt voorruit en streeft steeds naar verbetering. Doet voorstellen tot verbetering, legt deze
voor en voert deze vervolgens uit.
Neemt de nodige acties om fouten en problemen te rapporteren en te corrigeren of op te lossen.
Is gericht op een goed en tijdig resultaat en blijft daarbij accuraat werken.

 • Integriteit en betrouwbaarheid
Heeft verantwoordelijkheidszin en stiptheid om afspraken na te komen. Meldt elke ‘onregelmatigheid’.
Kan het werk even correct afwerken met of zonder toezicht van een directe medewerker.
Gaat tactvol en discreet om met gegevens over personeel (privacy) en bedrijf (beroepsgeheim).
Is collegiaal en behandelt iedereen gelijk, roddelt niet negatief, gebruikt geen “paraplusysteem”.
Volgt algemeen sociale en ethische normen: geen onderscheid op basis van geslacht, geaardheid, geloof,
ras of stand. Volgt de waarden van IVAGO.
Past de regelgeving correct toe en laat geen afwijkingen daarop toe. Is een teamwerker maar kan ook
individueel goed presteren.

 • Communicatie
Is assertief, tactvol. Kan en durft duidelijk de eigen mening zeggen om samen tot een oplossing te komen.
Verwoordt een boodschap en/of opdracht vlot en duidelijk en brengt die ook zo over.
Gebruikt vlot de bestaande communicatiemiddelen.
Neemt initiatief en geeft regelmatig goede terugkoppeling naar de leidinggevenden en de collega’s.

VOORWAARDEN

Vereiste ervaring, scholing en opleiding (staat los van de anciënniteit)

 • Bij aanwerving (cumulatief)
Hoger onderwijs van het korte type of Bachelor.
2 jaar nuttige ervaring inzake planning of routering.
Ervaring met werken en analyseren in GIS-software (of bereid de nodige opleiding ter zake te volgen,
eventueel extern en buiten de werktijd)
Bij aanstelling: rijbewijs B (of bereid dit te behalen binnen het jaar)

 • Bij bevordering (cumulatief)
Voldoen aan de statutaire of reglementaire voorwaarden
5 jaar relevante ervaring in (route)planning
Ervaring met werken en analyseren in GIS-software (of bereid de nodige opleiding ter zake te volgen,
eventueel extern en buiten de werktijd)
Bij aanstelling: rijbewijs B

Tijdens de loopbaan (cumulatief)
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht.
Volgt met succes interne of externe opleiding voor het werken in de (informatica-)systemen van IVAGO.

02/12/22 deskundige GIS en routingbeheer

Blijft door opleiding een expert in zijn werkgebied.
Past zich aan de functiebeschrijving aan en voert het daar omschreven werk uit.
Past zich aan de noodwendigheden en veranderlijkheid van de dienst aan.
Bezit en behoudt een geldig rijbewijs B en kan dit blijven gebruiken.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...