Job type: Full-time

Salary: €2.379 per maand

Loading ...

Job content

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de ’NBMV’). Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Sociaal begeleider NBMV niveau C (m/v/x)

BORDET Centrum

Interne/Externe

Referentienummer: 9065-051


Functie

Doel


Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen ondersteunen in hun dagelijks leven door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren. Je biedt eveneens een correct onthaal aan de centrumbewoners en de bezoekers en je waakt over de interne afspraken en de veiligheid van het opvangcentrum. Je draagt proactief bij aan het creëren van een warm leef- en werkklimaat. Je staat ook in voor het onthaal van het centrum (receptie).

Context

Als opvangcentrum van de 1ste fase heeft het Jules Bordetcentrum de opdracht om de identificatie en de 1ste opvang van VIB’s (verzoekers internationale bescherming) te verzekeren. Medewerkers ondersteunen bewoners tijdens de aankomstreis (1e opvang). Het aankomstproces bestaat uit een kort verblijf met inbegrip van het verlenen van materiële bijstand en het identificeren van de belangrijkste noden van de VIB met het oog op hun oriëntatie op een residentiële opvangplaats.


Uiteindelijk zal de totale capaciteit van het centrum 220 plaatsen bedragen, waaronder plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Inhoud

Al het personeel zorgt voor een goede verzorging van de bewoners: onthaal, sociale dienst, medische dienst, technische en logistieke dienst, administratie, enz.

Je biedt een dagelijkse ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. Je bent mee verantwoordelijk voor de intensieve observatie van de jongeren en het opvolgen van de evolutie van de jongeren.

Je waakt mee over de rust en orde in het centrum en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving. Je draagt bij aan een positieve groepsdynamiek.


Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.

Je organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

Je vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen. Je beheert documenten en de in- en uitgaande post.

Je werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

Je verwijst bewoners en bezoekers door naar de desbetreffende personen/diensten en je garandeert fysiek en telefonische permanentie.

.

Je onthaalt de bewoners en de bezoekers van het centrum: telefoongesprekken beheren, bezoekers doorverwijzen, de nieuwe asielzoekers opvangen, controleren wie binnenkomt.

Je ziet toe op het respect van de richtlijnen inzake veiligheid die van kracht zijn: meer bepaald de rondes uitvoeren, de eerste maatregelen nemen bij incidenten of onregelmatigheden, rapporteren aan uw hiërarchie.

Je doet veiligheidscontroles en informeert en sensibiliseert de bewoners. Je zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement gerespecteerd wordt. Je meldt en corrigeert ongepast gedrag.


Je staat mee in voor het voorkomen en oplossen van incidenten. Je beheert (pro-)actief incidenten: zich begeven naar de plaats van het incident, de moeilijke situatie kalmeren, conflicten beheren, ...Je biedt eerste hulp bij ongevallen en hebt eerstelijnscontact met de hulpdiensten.

Je helpt bij het uitdelen van de maaltijden en de onderhoudstaken die de bewoners uitvoeren.

Je biedt algemene ondersteuning binnen uw dienst en aan andere diensten: verschillende administratieve taken, helpen bij het installeren en het vertrek van bewoners alsook voor logistieke of begeleidende taken in lijn met de basisactiviteiten van bed-bad-brood en eventueel vervoer van personen en van goederen.

Je verstrekt medicatie in samenspraak met de medische dienst.

Je werkt in een tweetalige omgeving (Nederlands/Frans).

Profiel

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).


Diploma en ervaring


U bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale - opvoedkundige richting.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

U bent stressbestendig en kan conflicten beheersen.

U bent flexibel en polyvalent tijdens het werk.

U hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent in staat om dringende beslissingen te nemen.

U bent hulpvaardig, communicatief en kan goed luisteren.

U werkt graag in team.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, …

U bent bereid te werken in een shiften systeem met dag- en nachtprestaties.U bent beschikbaar om te werken in uurregeling van 12 uur. De dienst is 365 dagen per jaar geopend, dus u bent bereid om te werken in het weekend en op feestdagen.

Troeven

U heeft ervaring in het werken in een multidisciplinair team.

U heeft kennis van het Engels, Frans en/of andere talen.

Een EHBO-brevet en deelname aan een brandopleiding is een troef.


Algemene vaardigheden


In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega’s.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen:Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Aanbod


Type overeenkomst

Een voltijds contract onbepaalde duur of een vervangingscontract (38u/week).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.


Plaats van tewerkstelling


Fedasil Bordet

Wolstraat, 200 - 1000 Brussel

Loon


U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2379 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.


Voordelen


Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering


Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 20/03/2023 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma


Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook www.equivalences.cfwb.be.


Kennis van het Nederlands


Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).


Juridische attesten


Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is eveneens nodig voor deze functie.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.


Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in de maand maart 2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.


Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Abdelhakim Bakkali : abdelhakim.bakkali@fedasil.be


Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.

Solliciteren

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...